Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,
cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka AMGS GROUP
JERZ I GIGOŁŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: al.
gen. Józefa Hallera 134/223, 80-416 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000709315; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5833278093, REGON
368996951, adres poczty elektronicznej: office@amgsroup.com oraz numer telefonu: +48 801 550 693 – zwana dalej
„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie
wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce
prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych
osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę
z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych
do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek
przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich
podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane
osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
Z komentarzem [P1]: Prosimy o informację, czy Państwa
spółka posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych
osobowych (IOD).
Wyznaczenie inspektora jest w większości wypadków wskazanych w
RODO fakultatywne i pozostawione decyzji samego administratora.
Prowadzenie sklepu internetowego samo w sobie nie powoduje
konieczności wyznaczenia inspektora.
Strona 2 z 8
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są
w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą
(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

  1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
    2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
    spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
    przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest
    niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
    osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
    prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
    uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
    nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
    wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
    2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z
    podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
    Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki
    prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  2. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
    3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z
    działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
    Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty
    zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania
    zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
    Administratora.
    3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na
    podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
    Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania
    danych Okres przechowywania danych
    Wykonanie Umowy Sprzedaży lub
    umowy o świadczenie Usługi
    Elektronicznej lub podjęcie działań
    na żądanie osoby, której dane
    dotyczą, przed zawarciem w/w
    umów
    Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
    RODO (wykonanie umowy) –
    przetwarzanie jest niezbędne do
    wykonania umowy, której stroną jest
    osoba, której dane dotyczą, lub do
    podjęcia działań na żądanie osoby,
    której dane dotyczą, przed zawarciem
    umowy
    Dane są przechowywane przez okres
    niezbędny do wykonania, rozwiązania
    lub wygaśnięcia w inny sposób
    zawartej Umowy Sprzedaży lub
    umowy o świadczenie Usługi
    Elektronicznej.
    Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
    RODO (prawnie uzasadniony interes
    administratora) – przetwarzanie jest
    niezbędne do celów wynikających z
    prawnie uzasadnionych interesów
    Administratora – polegających na
    dbaniu o interesy i dobry wizerunek
    Administratora, jego Sklepu
    Internetowego oraz dążeniu do
    sprzedaży Produktów
    Dane są przechowywane przez okres
    istnienia prawnie uzasadnionego
    interesu realizowanego przez
    Administratora, nie dłużej jednak niż
    przez okres przedawnienia roszczeń
    Administratora w stosunku do osoby,
    której dane dotyczą, z tytułu
    prowadzonej przez Administratora
    działalności gospodarczej. Okres
    przedawnienia określają przepisy
    prawa, w szczególności Kodeksu
    Cywilnego (podstawowy termin
    przedawnienia dla roszczeń
    Z komentarzem [P2]: W tabeli przedstawiliśmy standardowe dla
    sklepu internetowego cele, podstawy i okresy przetwarzanych
    danych.
    Prosimy jednak o ich dokładne przejrzenie i informację zwrotną
    w razie zauważenia różnic w stosunku do Państwa sklepu
    internetowego (np. dodatkowy cel lub inny okres przetwarzania
    danych). Następnie wprowadzimy te zmiany. Jest to bardzo
    istotne dla spełnienia w sposób prawidłowy obowiązków
    informacyjnych zgodnie z RODO.
    Proszę pamiętać o zasadach przetwarzania danych zgodnie z RODO
    wskazanych w pkt 1.5 polityki prywatności – nie możemy np. zbierać
    większej ilości danych niż jest to faktycznie konieczne, ani
    przechowywać ich przez okres dłuższy niż jest to faktycznie
    niezbędne dla realizacji danego celu przetwarzania danych. Zalecana
    jest także bieżąca kontrola i przegląd wskazanych tutaj informacji ze
    zmianami w sklepie internetowym.
    Strona 3 z 8
    związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej wynosi trzy
    lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
    lata).
    Administrator nie może przetwarzać
    danych w celu marketingu
    bezpośredniego w przypadku
    wyrażenia skutecznego sprzeciwu w
    tym zakresie przez osobę, której dane
    dotyczą.
    Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
    RODO (zgoda) – osoba, której dane
    dotyczą, wyraziła zgodę na
    przetwarzanie swoich danych
    osobowych w celach marketingowych
    przez Administratora
    Dane przechowywane są do momentu
    wycofania zgody przez osobę, której
    dane dotyczą na dalsze przetwarzanie
    jej danych w tym celu.
    Wyrażenie przez Klienta opinii o
    zawartej Umowie Sprzedaży
    Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
    RODO – osoba, której dane dotyczą,
    wyraziła zgodę na przetwarzanie
    swoich danych osobowych w celu
    wyrażenia opinii
    Dane przechowywane są do momentu
    wycofania zgody przez osobę, której
    dane dotyczą na dalsze przetwarzanie
    jej danych w tym celu.
    Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
    RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
    rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia
    2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze
    zm.) – przetwarzanie jest niezbędne
    do wypełnienia obowiązku prawnego
    ciążącego na Administratorze
    Dane są przechowywane przez okres
    wymagany przepisami prawa
    nakazującymi Administratorowi
    przechowywanie ksiąg rachunkowych
    (5 lat, licząc od początku roku
    następującego po roku obrotowym,
    którego dane dotyczą).
    Ustalenie, dochodzenie lub
    obrona roszczeń jakie może
    podnosić Administrator lub jakie
    mogą być podnoszone wobec
    Administratora
    Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
    RODO (prawnie uzasadniony interes
    administratora) – przetwarzanie jest
    niezbędne do celów wynikających z
    prawnie uzasadnionych interesów
    Administratora – polegających na
    ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
    roszczeń, jakie może podnosić
    Administrator lub jakie mogą być
    podnoszone wobec Administratora
    Dane są przechowywane przez okres
    istnienia prawnie uzasadnionego
    interesu realizowanego przez
    Administratora, nie dłużej jednak niż
    przez okres przedawnienia roszczeń
    jakie mogą być podnoszone wobec
    Administratora (podstawowy termin
    przedawnienia dla roszczeń wobec
    Administratora wynosi sześć lat).
    Korzystanie ze strony Sklepu
    Internetowego i zapewnienie jej
    prawidłowego działania
    Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
    RODO (prawnie uzasadniony interes
    administratora) – przetwarzanie jest
    niezbędne do celów wynikających z
    prawnie uzasadnionych interesów
    Administratora – polegających na
    prowadzeniu i utrzymaniu strony
    Sklepu Internetowego
    Dane są przechowywane przez okres
    istnienia prawnie uzasadnionego
    interesu realizowanego przez
    Administratora, nie dłużej jednak niż
    przez okres przedawnienia roszczeń
    Administratora w stosunku do osoby,
    której dane dotyczą, z tytułu
    prowadzonej przez Administratora
    działalności gospodarczej. Okres
    przedawnienia określają przepisy
    prawa, w szczególności Kodeksu
    Cywilnego (podstawowy termin
    przedawnienia dla roszczeń
    związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej wynosi trzy
    lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
    lata).
    Prowadzenie statystyk i analiza
    ruchu w Sklepie Internetowym
    Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
    RODO (prawnie uzasadniony interes
    administratora) – przetwarzanie jest
    niezbędne do celów wynikających z
    prawnie uzasadnionych interesów
    Administratora – polegających na
    Dane są przechowywane przez okres
    istnienia prawnie uzasadnionego
    interesu realizowanego przez
    Administratora, nie dłużej jednak niż
    przez okres przedawnienia roszczeń
    Administratora w stosunku do osoby,
    Z komentarzem [P3]: Ten cel przetwarzania danych dotyczy
    sytuacji, w której przetwarzany w ramach sklepu internetowego lub
    powiązanych z nim narzędzi dane osób odwiedzających samą stronę
    sklepu internetowego – przykładowe dane to numer IP, dane o
    lokalizacji, dane o źródle, z którego weszła na stronę sklepu dana
    osoba. Obecnie bezpiecznie przyjmuje się szerokie rozumienie
    danych osobowych – w tym wypadku także te dane mogą być uznane
    za dane osobowe, co z kolei powoduje, że mamy dodatkowy cel ich
    przetwarzania. Nie jest on związany bezpośrednio z zakupami, bo
    dana osoba nie musi zrobić u nas zakupów, czy zakładać konta.
    Z komentarzem [P4]: Wpisaliśmy tutaj okres przetwarzania
    danych przez okres przedawnienia naszych roszczeń. Aczkolwiek
    jeżeli mają Państwo możliwość szybszego usuwania tych danych, to
    zalecamy skrócenie tego okresu np. do roku.
    Z komentarzem [P5]: Podobnie jak wyżej – ten cel
    przetwarzania danych dotyczy sytuacji, w której przetwarzany w
    ramach sklepu internetowego lub powiązanych z nim narzędzi dane
    osób odwiedzających samą stronę sklepu internetowego –
    przykładowe dane to numer IP, dane o lokalizacji, dane o źródle, z
    którego weszła na stronę sklepu dana osoba. Obecnie bezpiecznie
    przyjmuje się szerokie rozumienie danych osobowych – w tym
    wypadku także te dane mogą być uznane za dane osobowe, co z kolei
    powoduje, że mamy dodatkowy cel ich przetwarzania. Nie jest on
    związany bezpośrednio z zakupami, bo dana osoba nie musi zrobić u
    nas zakupów, czy zakładać konta.
    Strona 4 z 8
    prowadzeniu statystyk i analizie ruchu
    w Sklepie Internetowym celem
    poprawy funkcjonowania Sklepu
    Internetowego i zwiększenia
    sprzedaży Produktów
    której dane dotyczą, z tytułu
    prowadzonej przez Administratora
    działalności gospodarczej. Okres
    przedawnienia określają przepisy
    prawa, w szczególności Kodeksu
    Cywilnego (podstawowy termin
    przedawnienia dla roszczeń
    związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej wynosi trzy
    lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
    lata).
  3. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
    4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne
    jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,
    kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
    przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
    organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane
    dotyczą.
    4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator
    zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień
    ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na
    podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma
    możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz
    w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
    prywatności.
    4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce
    prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne
    do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
    Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi
    współpracującemu z Administratorem.
    4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub
    kategoriom odbiorców:
    4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w
    przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub
    przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi
    lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu
    zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania
    dostawy Produktu Klientowi.
    4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
    Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane
    osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie
    Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
    4.4.3. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej
    Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
    dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie
    Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
    4.4.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
    umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i
    świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
    komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy
    oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia
    zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
    zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
    4.4.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
    prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator
    udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
    oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
    prywatności.
    4.4.6. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych
    podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
    pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu
    Z komentarzem [P6]: Podobnie jak wyżej – wpisaliśmy tutaj
    okres przetwarzania danych przez okres przedawnienia naszych
    roszczeń. Aczkolwiek jeżeli mają Państwo możliwość szybszego
    usuwania tych danych, to zalecamy skrócenie tego okresu np. do
    roku.
    Z komentarzem [P7]: Przekazanie danych do państw trzecich
    może zachodzić pośrednio np. przez narzędzia analityczne.
    Z komentarzem [P8]: Zwracamy uwagę na konieczność
    informowania w polityce prywatności o wtyczkach, skryptach i
    innych podobnych narzędziach, które pozwalają z jednej strony na
    pobranie danych (np. celem zalogowania przez konto w serwisie
    Facebook), a z drugiej strony wysyłają dane osobowe do dostawców
    tych wtyczek. W takim wypadku należy w polityce prywatności
    możliwie dokładnie wskazać dane tych dostawców, zakres i cel
    udostępnienia danych oraz odesłać do polityki prywatności takiego
    dostawcy, jeżeli jest dostępna.
    Bardzo prosimy Państwa o analizę w tym zakresie (np. z
    informatykiem) i przesłanie nam wskazanych wyżej informacji
    celem ich zamieszczenia w polityce prywatności.
    Poniżej zamieszczamy szersze uzasadnienie w tej sprawie, które w
    tym konkretnym przypadku dotyczy Facebooka, ale można je odnieść
    także do podobnie działających wtyczek.
    Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C40/17 oraz opinią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    umieszczając na stronie internetowej wtyczkę serwisu
    społecznościowego Facebook „Lubię to” dochodzi do przetwarzania
    danych osobowych i to zarówno przez sprzedawcę, jak i serwis
    Facebook. W związku z tym konieczne staje się m.in. dopełnienie
    obowiązku informacyjnego, czyli przekazanie zestawu informacji na
    temat administratora danych, celu przetwarzania, odbiorców danych
    etc. (obowiązek ten wynika z art. 13 RODO).
    Stąd ten zapis w polityce prywatności. Szerzej piszemy o tym tutaj:
    https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego4/korzystasz-z-wtyczek-spolecznosciowych-serwisu-facebook-npprzycisk-lubie-to-udostepnij-na-stronie-swojego-sklepu-lub-serwisukoniecznie-zaktualizuj-polityke-prywatnosci/
    Dodatkowo, w celu zachowania zasady przejrzystości zalecamy
    umieścić skróconą klauzulę informacyjną bezpośrednio przy wtyczce
    Facebooka na stronie sklepu (gwarantuje to, że osoba odwiedzająca
    stronę, uzyska informację na temat przetwarzania danych). Zdajemy
    sobie sprawę, że w wielu przypadkach dodanie takiej klauzuli może
    być problematyczne pod kątem technicznym, dlatego też zalecamy,
    aby umieścić informację w polityce prywatności, a przy wtyczce
    serwisu społecznościowego – w miarę możliwości technicznych.
    Poniżej przesyłamy przykładową treść takiej klauzuli, w której
    znajduje się odesłanie do polityki prywatności (proszę pamiętać o
    podlinkowaniu polityki prywatności):
    Ta strona korzysta z wtyczek serwisu społecznościowych serwisu
    Facebook. Oznacza to, że do Facebook Ireland Ltd. przekazywane są
    dane dotyczące zachowań na stronie sklepu, adresu IP czy
    identyfikatora używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na
    temat przetwarzania Twoich danych, wraz z pełnymi danymi
    administratora i przysługującymi Ci prawami znajdziesz w polityce
    prywatności sklepu.
    Strona 5 z 8
    społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym
    również:
    4.4.6.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych
    serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu
    Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu
    Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i
    zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują
    informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach,
    zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma
    konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
  4. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
    5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu
    decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych
    przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
    konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w
    tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
    5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje
    podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży
    czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w
    Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
    niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub
    preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu
    Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z
    otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
    5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na
    stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego
    Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie
    Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,
    aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
    5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
    zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny
    sposób istotnie na nią wpływa.
  5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
    6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo
    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
    zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
    ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są
    w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
    6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na
    podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo
    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
    podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma
    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO
    oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
    związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6
    ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
    podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
    chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
    interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
    marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
    przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
    jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
    6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z
    Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
    Z komentarzem [P9]: Niezależnie od kwestii wskazanych w
    poprzednim komentarzu dot. wtyczek społecznościowych proszę
    pamiętać także o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
    Europejskiej w sprawie Unabhängiges Landeszentrum für
    Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie
    Schleswig-Holstein GmbH, w którym wskazano, że administrator
    fanpage na Facebooku jest również administratorem danych
    osobowych.
    Zalecamy więc, aby również w tym przypadku dopełnić obowiązku
    informacyjnego, poprzez umieszczenie stosowanej informacji na
    fanpage (np. w części „Informacje” lub poprzez podanie
    dedykowanej strony).
    W razie potrzeby pomocy przy przygotowaniu takiej klauzuli
    informacyjnej prosimy o kontakt.
    Strona 6 z 8
    wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu
    Internetowego.
  6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
    7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i
    zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,
    czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
    Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
    7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według
    następujących kryteriów:
    Ze względu na ich dostawcę:
    1) własne (tworzone przez stronę
    Sklepu Internetowego
    Administratora) oraz
    2) należące do osób/podmiotów
    trzecich (innych niż
    Administrator)
    Ze względu na ich okres
    przechowywania na urządzeniu
    osoby odwiedzającej stronę
    Sklepu Internetowego:
    1) sesyjne (przechowywane do
    czasu wylogowania się ze
    Sklepu Internetowego lub
    wyłączenia przeglądarki
    internetowej) oraz
    2) stałe (przechowywane przez
    określony czas, zdefiniowany
    przez parametry każdego pliku
    lub do czasu ręcznego
    usunięcia)
    Ze względu na cel ich stosowania:
    1) niezbędne (umożliwiające
    prawidłowe funkcjonowanie strony
    Sklepu Internetowego),
    2) funkcjonalne/preferencyjne
    (umożliwiające dostosowanie
    strony Sklepu Internetowego do
    preferencji osoby odwiedzającej
    stronę),
    3) analityczne i wydajnościowe
    (gromadzące informacje o
    sposobie korzystania ze strony
    Sklepu Internetowego),
    4) marketingowe, reklamowe i
    społecznościowe (zbierające
    informacje o osobie odwiedzającej
    stronę Sklepu Internetowego w
    celu wyświetlania tej osobie
    reklam, ich personalizacji,
    mierzeniu skuteczności i
    prowadzenia innych działań
    marketingowych w tym również na
    stronach internetowych odrębnych
    od strony Sklepu Internetowego,
    takich jak portale społecznościowe
    albo inne strony należące do tych
    samych sieci reklamowych co
    Sklep Internetowy)
    7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony
    Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:
    Cele stosowanie plików Cookies
    w Sklepie Internetowym
    Administratora
    identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i
    pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
    zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia
    (pliki Cookies niezbędne)
    zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub
    danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i
    funkcjonalne/preferencyjne)
    dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
    preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu
    strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki
    Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
    ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
    wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam
    Z komentarzem [P10]: Proszę o weryfikację całego punktu i
    ew. informacją zwrotną w razie różnic – następnie dokonamy
    modyfikacji.
    Jest to tzw. polityka cookies. W tym punkcie polityki prywatności
    powinniśmy podać cele używania plików Cookies i innych
    podobnych narzędzi w Państwa sklepie internetowym oraz
    wykorzystania narzędzi analitycznych.
    Przy celach plików Cookies na żółto podaliśmy przykładowe cele
    stosowane w sklepach internetowych. W razie odrębności prosimy o
    informację.
    Strona 7 z 8
    oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia
    skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech
    zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową
    analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,
    słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
    dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy
    odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google
    Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe,
    reklamowe i społecznościowe)
    7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania
    plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w
    następujący sposób:
    W przeglądarce Chrome:
    (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
    kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
    do zakładki „Pliki cookie”.
    W przeglądarce Firefox:
    (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
    tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do
    zakładki „Dopuszczone” lub
    „Zablokowane”, (3) kliknij pole
    „Ciasteczka śledzące między
    witrynami”, „Elementy śledzące
    serwisów społecznościowych” lub
    „Treści z elementami śledzącymi”
    W przeglądarce Internet Explorer:
    (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2)
    przejdź do zakładki „Opcje
    internetowe”, (3) przejdź do zakładki
    „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki
    „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl
    pliki”
    W przeglądarce Opera:
    (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
    kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
    do zakładki „Pliki cookie”.
    w przeglądarce Safari:
    (1) kliknij menu „Preferencje”, (2)
    przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)
    kliknij w pole „Zarządzaj danymi
    witryn”
    Niezależnie od przeglądarki, za
    pomocą narzędzi dostępnych np. na
    stronie:
    https://www.cookiemetrix.com/ lub:
    https://www.cookie-checker.com/
    7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
    Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
    przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
    możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
    funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia
    poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków
    składania Zamówienia).
    7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z
    plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez
    ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies
    oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy
    przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
    w przeglądarce Chrome
    w przeglądarce Firefox
    w przeglądarce Internet Explorer
    w przeglądarce Opera
    w przeglądarce Safari
    w przeglądarce Microsoft Edge
    7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych
    przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają
    Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są
    w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie
    ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w
    Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy
    oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
    odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
    7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej
    aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki
    udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
    7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i
    analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach
    przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez
    Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym:
    https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
    Z komentarzem [P11]: Prosimy o weryfikacje tego punktu dot.
    narzędzi analitycznych i w razie różnic lub braku ich stosowania
    prosimy o informację zwrotną i wprowadzimy modyfikacje. Prosimy
    także o weryfikację i ew. uzupełnienie zakresu danych wskazanych w
    końcowej części tego punktu.
    Strona 8 z 8
    7.10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook
    Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi
    mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także
    wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć
    pod następującym adresem internetowym:
    https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
    7.11. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu
    Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na
    inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu
    Internetowego Administratora.