Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,
cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka AMGS GROUP
JERZ I GIGOŁŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: al.
gen. Józefa Hallera 134/223, 80-416 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000709315; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5833278093, REGON
368996951, adres poczty elektronicznej: office@amgsroup.com oraz numer telefonu: +48 801 550 693 – zwana dalej
„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie
wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce
prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych
osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę
z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych
do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek
przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich
podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane
osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
Z komentarzem [P1]: Prosimy o informację, czy Państwa
spółka posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych
osobowych (IOD).
Wyznaczenie inspektora jest w większości wypadków wskazanych w
RODO fakultatywne i pozostawione decyzji samego administratora.
Prowadzenie sklepu internetowego samo w sobie nie powoduje
konieczności wyznaczenia inspektora.
Strona 2 z 8
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są
w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą
(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
  spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z
  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki
  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z
  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
  Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty
  zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania
  zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
  Administratora.
  3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na
  podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania
  danych Okres przechowywania danych
  Wykonanie Umowy Sprzedaży lub
  umowy o świadczenie Usługi
  Elektronicznej lub podjęcie działań
  na żądanie osoby, której dane
  dotyczą, przed zawarciem w/w
  umów
  Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
  RODO (wykonanie umowy) –
  przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania umowy, której stroną jest
  osoba, której dane dotyczą, lub do
  podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem
  umowy
  Dane są przechowywane przez okres
  niezbędny do wykonania, rozwiązania
  lub wygaśnięcia w inny sposób
  zawartej Umowy Sprzedaży lub
  umowy o świadczenie Usługi
  Elektronicznej.
  Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora – polegających na
  dbaniu o interesy i dobry wizerunek
  Administratora, jego Sklepu
  Internetowego oraz dążeniu do
  sprzedaży Produktów
  Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej jednak niż
  przez okres przedawnienia roszczeń
  Administratora w stosunku do osoby,
  której dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy
  prawa, w szczególności Kodeksu
  Cywilnego (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń
  Z komentarzem [P2]: W tabeli przedstawiliśmy standardowe dla
  sklepu internetowego cele, podstawy i okresy przetwarzanych
  danych.
  Prosimy jednak o ich dokładne przejrzenie i informację zwrotną
  w razie zauważenia różnic w stosunku do Państwa sklepu
  internetowego (np. dodatkowy cel lub inny okres przetwarzania
  danych). Następnie wprowadzimy te zmiany. Jest to bardzo
  istotne dla spełnienia w sposób prawidłowy obowiązków
  informacyjnych zgodnie z RODO.
  Proszę pamiętać o zasadach przetwarzania danych zgodnie z RODO
  wskazanych w pkt 1.5 polityki prywatności – nie możemy np. zbierać
  większej ilości danych niż jest to faktycznie konieczne, ani
  przechowywać ich przez okres dłuższy niż jest to faktycznie
  niezbędne dla realizacji danego celu przetwarzania danych. Zalecana
  jest także bieżąca kontrola i przegląd wskazanych tutaj informacji ze
  zmianami w sklepie internetowym.
  Strona 3 z 8
  związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy
  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
  lata).
  Administrator nie może przetwarzać
  danych w celu marketingu
  bezpośredniego w przypadku
  wyrażenia skutecznego sprzeciwu w
  tym zakresie przez osobę, której dane
  dotyczą.
  Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
  RODO (zgoda) – osoba, której dane
  dotyczą, wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych
  osobowych w celach marketingowych
  przez Administratora
  Dane przechowywane są do momentu
  wycofania zgody przez osobę, której
  dane dotyczą na dalsze przetwarzanie
  jej danych w tym celu.
  Wyrażenie przez Klienta opinii o
  zawartej Umowie Sprzedaży
  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
  RODO – osoba, której dane dotyczą,
  wyraziła zgodę na przetwarzanie
  swoich danych osobowych w celu
  wyrażenia opinii
  Dane przechowywane są do momentu
  wycofania zgody przez osobę, której
  dane dotyczą na dalsze przetwarzanie
  jej danych w tym celu.
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
  RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
  rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia
  2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze
  zm.) – przetwarzanie jest niezbędne
  do wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze
  Dane są przechowywane przez okres
  wymagany przepisami prawa
  nakazującymi Administratorowi
  przechowywanie ksiąg rachunkowych
  (5 lat, licząc od początku roku
  następującego po roku obrotowym,
  którego dane dotyczą).
  Ustalenie, dochodzenie lub
  obrona roszczeń jakie może
  podnosić Administrator lub jakie
  mogą być podnoszone wobec
  Administratora
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora – polegających na
  ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
  roszczeń, jakie może podnosić
  Administrator lub jakie mogą być
  podnoszone wobec Administratora
  Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej jednak niż
  przez okres przedawnienia roszczeń
  jakie mogą być podnoszone wobec
  Administratora (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń wobec
  Administratora wynosi sześć lat).
  Korzystanie ze strony Sklepu
  Internetowego i zapewnienie jej
  prawidłowego działania
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora – polegających na
  prowadzeniu i utrzymaniu strony
  Sklepu Internetowego
  Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej jednak niż
  przez okres przedawnienia roszczeń
  Administratora w stosunku do osoby,
  której dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy
  prawa, w szczególności Kodeksu
  Cywilnego (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń
  związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy
  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
  lata).
  Prowadzenie statystyk i analiza
  ruchu w Sklepie Internetowym
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora – polegających na
  Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej jednak niż
  przez okres przedawnienia roszczeń
  Administratora w stosunku do osoby,
  Z komentarzem [P3]: Ten cel przetwarzania danych dotyczy
  sytuacji, w której przetwarzany w ramach sklepu internetowego lub
  powiązanych z nim narzędzi dane osób odwiedzających samą stronę
  sklepu internetowego – przykładowe dane to numer IP, dane o
  lokalizacji, dane o źródle, z którego weszła na stronę sklepu dana
  osoba. Obecnie bezpiecznie przyjmuje się szerokie rozumienie
  danych osobowych – w tym wypadku także te dane mogą być uznane
  za dane osobowe, co z kolei powoduje, że mamy dodatkowy cel ich
  przetwarzania. Nie jest on związany bezpośrednio z zakupami, bo
  dana osoba nie musi zrobić u nas zakupów, czy zakładać konta.
  Z komentarzem [P4]: Wpisaliśmy tutaj okres przetwarzania
  danych przez okres przedawnienia naszych roszczeń. Aczkolwiek
  jeżeli mają Państwo możliwość szybszego usuwania tych danych, to
  zalecamy skrócenie tego okresu np. do roku.
  Z komentarzem [P5]: Podobnie jak wyżej – ten cel
  przetwarzania danych dotyczy sytuacji, w której przetwarzany w
  ramach sklepu internetowego lub powiązanych z nim narzędzi dane
  osób odwiedzających samą stronę sklepu internetowego –
  przykładowe dane to numer IP, dane o lokalizacji, dane o źródle, z
  którego weszła na stronę sklepu dana osoba. Obecnie bezpiecznie
  przyjmuje się szerokie rozumienie danych osobowych – w tym
  wypadku także te dane mogą być uznane za dane osobowe, co z kolei
  powoduje, że mamy dodatkowy cel ich przetwarzania. Nie jest on
  związany bezpośrednio z zakupami, bo dana osoba nie musi zrobić u
  nas zakupów, czy zakładać konta.
  Strona 4 z 8
  prowadzeniu statystyk i analizie ruchu
  w Sklepie Internetowym celem
  poprawy funkcjonowania Sklepu
  Internetowego i zwiększenia
  sprzedaży Produktów
  której dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy
  prawa, w szczególności Kodeksu
  Cywilnego (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń
  związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy
  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
  lata).
 3. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne
  jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,
  kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
  organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane
  dotyczą.
  4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator
  zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień
  ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na
  podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma
  możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz
  w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
  prywatności.
  4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce
  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne
  do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi
  współpracującemu z Administratorem.
  4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców:
  4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w
  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub
  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi
  lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu
  zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania
  dostawy Produktu Klientowi.
  4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie
  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  4.4.3. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej
  Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
  dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie
  Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
  4.4.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
  umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i
  świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
  komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy
  oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia
  zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4.4.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
  prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
  prywatności.
  4.4.6. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych
  podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
  pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu
  Z komentarzem [P6]: Podobnie jak wyżej – wpisaliśmy tutaj
  okres przetwarzania danych przez okres przedawnienia naszych
  roszczeń. Aczkolwiek jeżeli mają Państwo możliwość szybszego
  usuwania tych danych, to zalecamy skrócenie tego okresu np. do
  roku.
  Z komentarzem [P7]: Przekazanie danych do państw trzecich
  może zachodzić pośrednio np. przez narzędzia analityczne.
  Z komentarzem [P8]: Zwracamy uwagę na konieczność
  informowania w polityce prywatności o wtyczkach, skryptach i
  innych podobnych narzędziach, które pozwalają z jednej strony na
  pobranie danych (np. celem zalogowania przez konto w serwisie
  Facebook), a z drugiej strony wysyłają dane osobowe do dostawców
  tych wtyczek. W takim wypadku należy w polityce prywatności
  możliwie dokładnie wskazać dane tych dostawców, zakres i cel
  udostępnienia danych oraz odesłać do polityki prywatności takiego
  dostawcy, jeżeli jest dostępna.
  Bardzo prosimy Państwa o analizę w tym zakresie (np. z
  informatykiem) i przesłanie nam wskazanych wyżej informacji
  celem ich zamieszczenia w polityce prywatności.
  Poniżej zamieszczamy szersze uzasadnienie w tej sprawie, które w
  tym konkretnym przypadku dotyczy Facebooka, ale można je odnieść
  także do podobnie działających wtyczek.
  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C40/17 oraz opinią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  umieszczając na stronie internetowej wtyczkę serwisu
  społecznościowego Facebook „Lubię to” dochodzi do przetwarzania
  danych osobowych i to zarówno przez sprzedawcę, jak i serwis
  Facebook. W związku z tym konieczne staje się m.in. dopełnienie
  obowiązku informacyjnego, czyli przekazanie zestawu informacji na
  temat administratora danych, celu przetwarzania, odbiorców danych
  etc. (obowiązek ten wynika z art. 13 RODO).
  Stąd ten zapis w polityce prywatności. Szerzej piszemy o tym tutaj:
  https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego4/korzystasz-z-wtyczek-spolecznosciowych-serwisu-facebook-npprzycisk-lubie-to-udostepnij-na-stronie-swojego-sklepu-lub-serwisukoniecznie-zaktualizuj-polityke-prywatnosci/
  Dodatkowo, w celu zachowania zasady przejrzystości zalecamy
  umieścić skróconą klauzulę informacyjną bezpośrednio przy wtyczce
  Facebooka na stronie sklepu (gwarantuje to, że osoba odwiedzająca
  stronę, uzyska informację na temat przetwarzania danych). Zdajemy
  sobie sprawę, że w wielu przypadkach dodanie takiej klauzuli może
  być problematyczne pod kątem technicznym, dlatego też zalecamy,
  aby umieścić informację w polityce prywatności, a przy wtyczce
  serwisu społecznościowego – w miarę możliwości technicznych.
  Poniżej przesyłamy przykładową treść takiej klauzuli, w której
  znajduje się odesłanie do polityki prywatności (proszę pamiętać o
  podlinkowaniu polityki prywatności):
  Ta strona korzysta z wtyczek serwisu społecznościowych serwisu
  Facebook. Oznacza to, że do Facebook Ireland Ltd. przekazywane są
  dane dotyczące zachowań na stronie sklepu, adresu IP czy
  identyfikatora używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na
  temat przetwarzania Twoich danych, wraz z pełnymi danymi
  administratora i przysługującymi Ci prawami znajdziesz w polityce
  prywatności sklepu.
  Strona 5 z 8
  społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym
  również:
  4.4.6.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych
  serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu
  Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu
  Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i
  zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują
  informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach,
  zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma
  konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 4. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu
  decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych
  przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w
  tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje
  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży
  czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w
  Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub
  preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu
  Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z
  otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
  5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na
  stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego
  Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie
  Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,
  aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
  5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny
  sposób istotnie na nią wpływa.
 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo
  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
  zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są
  w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na
  podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO
  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6
  ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
  chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z
  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
  Z komentarzem [P9]: Niezależnie od kwestii wskazanych w
  poprzednim komentarzu dot. wtyczek społecznościowych proszę
  pamiętać także o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
  Europejskiej w sprawie Unabhängiges Landeszentrum für
  Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie
  Schleswig-Holstein GmbH, w którym wskazano, że administrator
  fanpage na Facebooku jest również administratorem danych
  osobowych.
  Zalecamy więc, aby również w tym przypadku dopełnić obowiązku
  informacyjnego, poprzez umieszczenie stosowanej informacji na
  fanpage (np. w części „Informacje” lub poprzez podanie
  dedykowanej strony).
  W razie potrzeby pomocy przy przygotowaniu takiej klauzuli
  informacyjnej prosimy o kontakt.
  Strona 6 z 8
  wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu
  Internetowego.
 6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i
  zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,
  czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według
  następujących kryteriów:
  Ze względu na ich dostawcę:
  1) własne (tworzone przez stronę
  Sklepu Internetowego
  Administratora) oraz
  2) należące do osób/podmiotów
  trzecich (innych niż
  Administrator)
  Ze względu na ich okres
  przechowywania na urządzeniu
  osoby odwiedzającej stronę
  Sklepu Internetowego:
  1) sesyjne (przechowywane do
  czasu wylogowania się ze
  Sklepu Internetowego lub
  wyłączenia przeglądarki
  internetowej) oraz
  2) stałe (przechowywane przez
  określony czas, zdefiniowany
  przez parametry każdego pliku
  lub do czasu ręcznego
  usunięcia)
  Ze względu na cel ich stosowania:
  1) niezbędne (umożliwiające
  prawidłowe funkcjonowanie strony
  Sklepu Internetowego),
  2) funkcjonalne/preferencyjne
  (umożliwiające dostosowanie
  strony Sklepu Internetowego do
  preferencji osoby odwiedzającej
  stronę),
  3) analityczne i wydajnościowe
  (gromadzące informacje o
  sposobie korzystania ze strony
  Sklepu Internetowego),
  4) marketingowe, reklamowe i
  społecznościowe (zbierające
  informacje o osobie odwiedzającej
  stronę Sklepu Internetowego w
  celu wyświetlania tej osobie
  reklam, ich personalizacji,
  mierzeniu skuteczności i
  prowadzenia innych działań
  marketingowych w tym również na
  stronach internetowych odrębnych
  od strony Sklepu Internetowego,
  takich jak portale społecznościowe
  albo inne strony należące do tych
  samych sieci reklamowych co
  Sklep Internetowy)
  7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony
  Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:
  Cele stosowanie plików Cookies
  w Sklepie Internetowym
  Administratora
  identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i
  pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia
  (pliki Cookies niezbędne)
  zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub
  danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i
  funkcjonalne/preferencyjne)
  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
  preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu
  strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki
  Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
  ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
  wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam
  Z komentarzem [P10]: Proszę o weryfikację całego punktu i
  ew. informacją zwrotną w razie różnic – następnie dokonamy
  modyfikacji.
  Jest to tzw. polityka cookies. W tym punkcie polityki prywatności
  powinniśmy podać cele używania plików Cookies i innych
  podobnych narzędzi w Państwa sklepie internetowym oraz
  wykorzystania narzędzi analitycznych.
  Przy celach plików Cookies na żółto podaliśmy przykładowe cele
  stosowane w sklepach internetowych. W razie odrębności prosimy o
  informację.
  Strona 7 z 8
  oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia
  skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech
  zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową
  analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,
  słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy
  odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google
  Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe,
  reklamowe i społecznościowe)
  7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania
  plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w
  następujący sposób:
  W przeglądarce Chrome:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
  kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
  do zakładki „Pliki cookie”.
  W przeglądarce Firefox:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
  tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do
  zakładki „Dopuszczone” lub
  „Zablokowane”, (3) kliknij pole
  „Ciasteczka śledzące między
  witrynami”, „Elementy śledzące
  serwisów społecznościowych” lub
  „Treści z elementami śledzącymi”
  W przeglądarce Internet Explorer:
  (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2)
  przejdź do zakładki „Opcje
  internetowe”, (3) przejdź do zakładki
  „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki
  „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl
  pliki”
  W przeglądarce Opera:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
  kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
  do zakładki „Pliki cookie”.
  w przeglądarce Safari:
  (1) kliknij menu „Preferencje”, (2)
  przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)
  kliknij w pole „Zarządzaj danymi
  witryn”
  Niezależnie od przeglądarki, za
  pomocą narzędzi dostępnych np. na
  stronie:
  https://www.cookiemetrix.com/ lub:
  https://www.cookie-checker.com/
  7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
  Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
  przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
  funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia
  poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków
  składania Zamówienia).
  7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z
  plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez
  ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies
  oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy
  przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge
  7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych
  przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają
  Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są
  w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie
  ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w
  Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy
  oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
  odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej
  aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki
  udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i
  analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach
  przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez
  Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym:
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  Z komentarzem [P11]: Prosimy o weryfikacje tego punktu dot.
  narzędzi analitycznych i w razie różnic lub braku ich stosowania
  prosimy o informację zwrotną i wprowadzimy modyfikacje. Prosimy
  także o weryfikację i ew. uzupełnienie zakresu danych wskazanych w
  końcowej części tego punktu.
  Strona 8 z 8
  7.10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook
  Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi
  mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także
  wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć
  pod następującym adresem internetowym:
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
  7.11. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu
  Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na
  inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu
  Internetowego Administratora.